Ośrodek Adopcyjny w Zielonej Górze

Jesteś z Zielonej Góry lub okolic?

Zgłoś się do Nas

 

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych należy do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez samorząd województwa. Od 1 stycznia 2015 roku na terenie województwa lubuskiego funkcjonują dwa publiczne funkcjonujące w strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze: Ośrodek Adopcyjny w Gorzowie Wlkp. i Ośrodek Adopcyjny w Zielonej Górze.

Ośrodek Adopcyjny w Gorzowie Wlkp. i Ośrodek Adopcyjny w Zielonej Górze realizują zadania
w oparciu o ustawę z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
(Dz. U. z 2017 r., poz. 697, z późn. zm.) w następujących obszarach:

  1. Kwalifikacja kandydatów do przysposobienia dziecka
  2. Kwalifikacja dzieci do przysposobienia
  3. Prowadzenie procedury przysposobienia
  4. Prowadzenia działalności diagnostyczno-konsultacyjnej
  5. Prowadzenia wsparcia psychologiczno-pedagogicznego
  6. Promowanie idei adopcji
  7. Prowadzenie szkoleń dla kandydatów do przysposobienia oraz do prowadzenia rodzin zastępczych
  8. Udzielania wsparcia kobietom w ciąży, które sygnalizują zamiar pozostawienia dziecka bezpośrednio po urodzeniu.